Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda

Adatkezelő weboldalának látogatói számára

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:                      Szári Napsugár Kindergarten Óvoda

Adatkezelő székhelye:                            2066 Szár, Óvoda köz 3.

Adatkezelő elektronikus címe:                 napsugarkindergarten@gmail.com

Adatkezelő telefonszáma:                       +36-22/353-819

Adatvédelmi tisztviselő:                          VFK Data Pro. Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:       info@vfkdatapro.hu

Bevezetés:

Az Adatkezelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges a weboldalára látogató érintettek személyes adatainak a kezelése.

Az ilyen adatkezelési tevékenységek érintettjei elsősorban Adatkezelő weboldalának látogatói, az Adatkezelő ügyfelei, ügyfeleinek képviselői és kapcsolattartói, de egyes esetekben a Adatkezelővel kapcsolatban álló üzleti partnerek, azok képviselői és kapcsolattartói lehetnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Adatkezelő a weboldalára látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelések alapjául szolgáló főbb jogszabályok: 

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),  
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR), 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban fenti jogszabályok előírásai szerint kezeli.

Általános adatvédelmi irányelvek és az adatok minősége: 

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.  

Az adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. 

A személyes adatok kizárólag a GDPR 6. cikkében meghatározott esetben kezelhetők. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. 

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során: 

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni, 

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni, 

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl, 

d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük, 

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok: 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja. 

A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy a fent megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: 

Adatkezelő 

– milyen személyes adatait;  

– milyen jogalapon;  

– milyen adatkezelési cél miatt; 

– milyen forrásból,  

– mennyi ideig  

kezeli; továbbá, hogy  

Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.  

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk):

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelések kapcsán az érintett adatai törlését is kérheti, amennyiben annak nincs jogszabályi akadálya, ezesetben Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul eleget tesz, ellenkező esetben Adatkezelő a törlés megtagadásának indokáról egy hónapon belül. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (GDPR 18. cikk):

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben  

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):  

Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható́ formátumban megkapja. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható́ – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az érintett ezen jogának gyakorlása nem érintheti mások jogait és szabadságait (GDPR 20. cikk (4)). 

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás:

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségeken keresztül.
 • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (a 1363 Budapest, Pf.: 9.; postai vagy; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu elektronikus címen; telefon: +3613911400; web: www.naih.hu

·         Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen.

Ön jogosult bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és

elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

 

Weboldalon látogatása kapcsán kezelt személyes adatok:

Önként megadott személyes adatok (A GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás jogalapja alapján):

Adatkezelő a weboldala meglátogatásakor az Ön által esetlegesen önként rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat gyűjtheti, például akkor, amikor az online kapcsolattartási adatlapon (vagy egyéb Adatkezelő által megadott elérhetőségein) keresztül veszi fel Adatkezelővel a kapcsolatot, feliratkozik marketing levelezőlistájára, Adatkezelő felméréseiben vagy rendezvényein vesz részt, vagy hozzájárulását adta kép- vagy videófelvétel Önről történő készítéséhez.

Adatkezelő a fentiek szerint az alábbi információkat gyűjti, gyűjtheti Önről:

 • Név,
 • Elérhetőségi adatok, például email cím, telefonszám, esetleg lakcím,
 • Egyéb, ügyfél felmérés vagy hasonló kutatás szempontjából releváns Ön által önként megadott információ,
 • Rendezvényen történő részvétel esetén képmása,
 • Konkrét egyértelmű hozzájárulása esetén az Ön képmása.

A személyes adatait kérésére azonnal – vagy korábban, ha jogszabály úgy rendelkezik – töröljük. A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott kapcsolódó személyes adatokat Adatkezelő 5 évig őrzi meg (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) szerint), Adatkezelő esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre érdekében.

Adatkezelés célja:

 • Adatkezelő az Ön beazonosítsa és kapcsolattartás céljából kezelheti önkéntesen megadott adatait (elérhetőségi adatok),
 • Adatkezelő tevékenységének és szolgáltatásaink bemutatása és fejlesztése, valamint népszerűsítése céljából kezelheti önként megadott személyes adatait (az Ön képmása),
 • Adatkezelő marketing és kommunikáció eszközök rendelkezésre bocsátása céljából kezelheti önként megadott személyes adatait (elérhetőségi adatok)
 • Adatkezelő adott esetben egyéb olyan célból is kezelheti önként megadott személyes adatait, amilyen okból, célból Ön azt Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta és ezen célt tudomására hozta.

Adattovábbítás:

Önkéntesen megadott személyes adatainak továbbítására alapvetően nem kerül sor.

Alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A jelen pont az Adatkezelő által általánosan alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket foglalja össze. Ezen intézkedések között találhatóak adminisztratív, technológiai, fizikai és technikai eljárások, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a személyes adatokat az arra nem jogosult használattól, hozzáféréstől vagy nyilvánosságra hozataltól, valamint a személyes adatok elvesztésétől, megsemmisítésétől vagy módosulásától.

Az adatbiztonság kiterjed a fizikai és logikai eszközökre, ezek használatára és kezelésére, valamint a biztonsággal kapcsolatos szabályozásra és eljárásokra. Fentiekkel arról gondoskodunk, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatbiztonsági kockázat

A személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférés, az adatok elvesztése, megváltoztatása, mind-mind Adatbiztonsági kockázatot jelent.

Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a rendszerek és eljárások bizalmas jellegére, integritására, rendelkezésre állására és ellenálló képességére. Adatkezelő az általa alkalmazott technológiák használatával és ellenőrzésével, mindent megtesz, hogy elkerülje a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, incidens esetén elérje a hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítását.

Adatkezelő informatikai rendszerét és eszközeit úgy üzemelteti, hogy a személyes adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek hozzáférhetőek (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Személyes adatok kezelése az adatbiztonság tükrében:

A személyes adatokhoz a megfelelő szerződéses rendelkezéseknek, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és belső előírásoknak megfelelően, Adatkezelő arra feljogosított és megfelelő hozzáféréssel rendelkező munkatársai férhetnek csak hozzá.

Adataidhoz kizárólag a szükséges mértékben engedélyezi Adatkezelő, az adatok kezelése/feldolgozása kapcsán munkaköri feladatai ellátásában érintett munkavállalói számára a hozzáférést.