Aktualitások

Nyári zárvatartás!

Értesítjük a szülőket, hogy óvodánk 2024.07.01-07.28. között zárva tart.

Újranyitás utáni első nap: 2024.07.29.

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat értesíti a tisztelt szülőket, hogy az általa fenntartott Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődében a 2024/2025-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: 

2024. április 29-én (hétfőn) 8-16 óra

2024. április 30-án (kedden) 8-16 óra

A beíratás helye:       Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde

2066 Szár, Óvoda köz 3.

Az óvoda felvételi körzete: Szár és Újbarok községek közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény 
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az arról szóló határozat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Mindezek alapján az óvodai felvételre azokat a szülőket várja az óvoda, akinek gyermeke 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Azon gyermekek számára, akik 2024. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék ugyanebben az időpontban az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

Az intézmény (az alapító okiratban meghatározott létszámig) biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2024. szeptember 1.

Fenti időponttól való eltérésről (a felvételi kérelem alapján), a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. június 3.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §)

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – megküldi a fenntartónak.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést (a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében), amelyben a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szár, 2024. február 15.

                                                                                   M. Szabó Tiborné s.k.

                                                                                               elnök

                                                                       Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat                        

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat itt találja:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KRESZ PÁLYA

2022 március végén készült el az óvoda udvarán a mini KRESZ pálya, amelyre még közlekedési táblák is kerültek.

Régi vágyunk volt egy szilárd burkolatú terület kialakítása az udvaron, ahová eső után is ki tudnak menni a gyerekek játszani. Az már csak hab a tortán, hogy erre a felületre utak is kerültek, így még izgalmasabb lehet a játék!

Ahhoz, hogy ez létrejöhessen Hasenfratz Ferenctől kaptunk 4,5 millió forintot. Köszönet érte!

Az ünnepségen részt vevő Bicskei Rendőrkapitányság munkatársai segítették az ovisokat, megtanulták a kint lévő táblák jelentését, majd a gyerekek úgy közlekedtek, hogy be is tartsák azokat.Van egy kis mechanikusan állítható forgalmi lámpa is, hogy azt is gyakorolhassák, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Van még körforgalom, gyalogos átkelőhely és elsőbbség adás kötelező tábla is.